Sunday 23 Jun 2024
گزارش دستگاه

گزارش فعالیت های سال 1398

حوزه قرآنی:

  1. برگزاری 850 کلاس قرآنی در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم، تفسیر ...
  2. آموزش 14000 قرآن آموز در رشته های مختلف قرآنی
  3. برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی قرآنی در شهرستان های منتخب
  4. برگزاری کارگاه های آموزش مدیران مؤسسات و تشکلهای قرآنی مردمی استان
  5. صدور گواهینامه قرآنی برای قبولشدگان دوره های آموزشی
  6. برگزاری مسابقات قرآنی
  7. برگزاری جشنواره های قرآنی