Tuesday 22 Jun 2021
وبینارهای آنلاین استان

تصویر
شناسه خدمت
عنوان خدمت
اطلاعات
وبینارهای آنلاین استان


صفحه واحد وبینارهای استان

در این صفحه، کلیه وبینارهای "در حال اجرا" و "آینده" لیست شده و بر اساس نوع مخاطب، امکان ورود به وبینارها فراهم شده است.

  • در وبینارهای عمومی: کلیه علاقه‌مندان می توانند حضور یابند.
  • در وبینارهای اختصاصی: صرفا افرادی که کد ملی آنها توسط مجری دوره ثبت شده باشد امکان حضور دارند.
  • در وبینارهای ویژه اعضا: پس از ورود شخص به بخش کاربری خود در وبسایت، امکان حضور در وبینار فراهم می شود.